Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Xăng pha chế
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Xăng pha chế 01/2022 RBEF22 NYMEX 29/12/2021 31/12/2021
Xăng pha chế 02/2022 RBEG22 NYMEX 31/01/2022 02/02/2022
Xăng pha chế 03/2022 RBEH22 NYMEX 28/02/2022 02/03/2022
Xăng pha chế 04/2022 RBEJ22 NYMEX 29/03/2022 31/03/2022
Xăng pha chế 05/2022 RBEK22 NYMEX 27/04/2022 29/04/2022
Xăng pha chế 06/2022 RBEM22 NYMEX 27/05/2022 31/05/2022
Xăng pha chế 07/2022 RBEN22 NYMEX 30/06/2022 04/07/2022
Xăng pha chế 08/2022 RBEQ22 NYMEX 29/07/2022 02/08/2022
Xăng pha chế 09/2022 RBEU22 NYMEX 31/08/2022 02/09/2022
Xăng pha chế 10/2022 RBEV22 NYMEX 30/09/2022 04/10/2022
Xăng pha chế 11/2022 RBEX22 NYMEX 31/10/2022 02/11/2022
Xăng pha chế 12/2022 RBEZ22 NYMEX 30/11/2022 02/12/2022
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu ít lưu huỳnh 01/2022 QPF22 ICE EU 10/01/2022 12/01/2022
Dầu ít lưu huỳnh 02/2022 QPG22 ICE EU 08/02/2022 10/02/2022
Dầu ít lưu huỳnh 03/2022 QPH22 ICE EU 08/03/2022 10/03/2022
Dầu ít lưu huỳnh 04/2022 QPJ22 ICE EU 08/04/2022 12/04/2022
Dầu ít lưu huỳnh 05/2022 QPK22 ICE EU 10/05/2022 12/05/2022
Dầu ít lưu huỳnh 06/2022 QPM22 ICE EU 08/06/2022 10/06/2022
Dầu ít lưu huỳnh 07/2022 QPN22 ICE EU 12/07/2022 12/07/2022
Dầu ít lưu huỳnh 08/2022 QPQ22 ICE EU 11/08/2022 11/08/2022
Dầu ít lưu huỳnh 09/2022 QPU22 ICE EU 12/09/2022 12/09/2022
Dầu ít lưu huỳnh 10/2022 QPV22 ICE EU 12/10/2022 12/10/2022
Dầu ít lưu huỳnh 11/2022 QPX22 ICE EU 10/11/2022 10/11/2022
Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 QPZ22 ICE EU 10/12/2022 10/12/2022
Khí tự nhiên
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên 01/2022 NGEF22 NYMEX 2021-12-27 2021-12-29
Khí tự nhiên 02/2022 NGEG22 NYMEX 2022-01-25 2022-01-27
Khí tự nhiên 03/2022 NGEH22 NYMEX 2022-02-22 2022-02-24
Khí tự nhiên 04/2022 NGEJ22 NYMEX 2022-03-25 2022-03-29
Khí tự nhiên 05/2022 NGEK22 NYMEX 2022-04-25 2022-04-27
Khí tự nhiên 06/2022 NGEM22 NYMEX 2022-05-24 2022-05-26
Khí tự nhiên 07/2022 NGEN22 NYMEX 2022-06-24 2022-06-28
Khí tự nhiên 08/2022 NGEQ22 NYMEX 2022-07-25 2022-07-27
Khí tự nhiên 09/2022 NGEU22 NYMEX 2022-08-25 2022-08-29
Khí tự nhiên 10/2022 NGEV22 NYMEX 2022-09-26 2022-09-28
Khí tự nhiên 11/2022 NGEX22 NYMEX 2022-10-25 2022-10-27
Khí tự nhiên 12/2022 NGEZ22 NYMEX 2022-11-24 2022-11-28
Khí tự nhiên mini
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên mini 01/2022 NQGF22 NYMEX 2021-12-24 2021-12-28
Khí tự nhiên mini 02/2022 NQGG22 NYMEX 2022-01-24 2022-01-26
Khí tự nhiên mini 03/2022 NQGH22 NYMEX 2022-02-21 2022-02-23
Khí tự nhiên mini 04/2022 NQGJ22 NYMEX 2022-03-24 2022-03-28
Khí tự nhiên mini 05/2022 NQGK22 NYMEX 2022-04-22 2022-04-26
Khí tự nhiên mini 06/2022 NQGM22 NYMEX 2022-05-23 2022-05-25
Khí tự nhiên mini 07/2022 NQGN22 NYMEX 2022-06-23 2022-06-27
Khí tự nhiên mini 08/2022 NQGQ22 NYMEX 2022-07-22 2022-07-26
Khí tự nhiên mini 09/2022 NQGU22 NYMEX 2022-08-24 2022-08-26
Khí tự nhiên mini 10/2022 NQGV22 NYMEX 2022-09-23 2022-09-27
Khí tự nhiên mini 11/2022 NQGX22 NYMEX 2022-10-24 2022-10-26
Khí tự nhiên mini 12/2022 NQGZ22 NYMEX 2022-11-23 2022-11-25
Dầu Brent
Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent 01/2023 QOF23  ICE EU 2022-11-30 2022-11-30
Dầu Brent 02/2022 QOG22  ICE EU 2021-12-28 2021-12-30
Dầu Brent 03/2022 QOH22  ICE EU 2022-01-27 2022-01-31
Dầu Brent 04/2022 QOJ22  ICE EU 2022-02-24 2022-02-28
Dầu Brent 05/2022 QOK22  ICE EU 2022-03-29 2022-03-31
Dầu Brent 06/2022 QOM22  ICE EU 2022-04-27 2022-04-29
Dầu Brent 07/2022 QON22  ICE EU 2022-05-27 2022-05-31
Dầu Brent 08/2022 QOQ22  ICE EU 2022-06-30 2022-06-30
Dầu Brent 09/2022 QOU22  ICE EU 2022-07-29 2022-07-29
Dầu Brent 10/2022 QOV22  ICE EU 2022-08-31 2022-08-31
Dầu Brent 11/2022 QOX22  ICE EU 2022-09-30 2022-09-30
Dầu Brent 12/2022 QOZ22  ICE EU 2022-10-31 2022-10-31
Dầu Brent Mini
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent mini 02/2022 BMG22  ICE EU 2021-12-28 2021-12-30
Dầu Brent mini 03/2022 BMH22  ICE EU 2022-01-27 2022-01-31
Dầu Brent mini 04/2022 BMJ22  ICE EU 2022-02-24 2022-02-28
Dầu Brent mini 05/2022 BMK22  ICE EU 2022-03-29 2022-03-31
Dầu Brent mini 06/2022 BMM22  ICE EU 2022-04-27 2022-04-29
Dầu Brent mini 07/2022 BMN22  ICE EU 2022-05-27 2022-05-31
Dầu Brent mini 08/2022 BMQ22  ICE EU 2022-06-28 2022-06-30
Dầu Brent mini 09/2022 BMU22  ICE EU 2022-07-27 2022-07-29
Dầu Brent mini 10/2022 BMV22  ICE EU 2022-08-29 2022-08-31
Dầu Brent mini 11/2022 BMX22  ICE EU 2022-09-28 2022-09-30
Dầu Brent mini 12/2022 BMZ22  ICE EU 2022-10-27 2022-10-31
Dầu WTI mini
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI Mini 02/2022 NQMG22 NYMEX 2022-01-17 2022-01-19
Dầu WTI Mini 03/2022 NQMH22 NYMEX 2022-02-17 2022-02-21
Dầu WTI Mini 04/2022 NQMJ22 NYMEX 2022-03-17 2022-03-21
Dầu WTI Mini 05/2022 NQMK22 NYMEX 2022-04-15 2022-04-19
Dầu WTI Mini 06/2022 NQMM22 NYMEX 2022-05-17 2022-05-19
Dầu WTI Mini 07/2022 NQMN22 NYMEX 2022-06-16 2022-06-20
Dầu WTI Mini 08/2022 NQMQ22 NYMEX 2022-07-15 2022-07-19
Dầu WTI Mini 09/2022 NQMU22 NYMEX 2022-08-17 2022-08-19
Dầu WTI Mini 10/2022 NQMV22 NYMEX 2022-09-15 2022-09-19
Dầu WTI Mini 11/2022 NQMX22 NYMEX 2022-10-17 2022-10-19
Dầu WTI Mini 12/2022 NQMZ22 NYMEX 2022-11-17 2022-11-21
Dầu WTI micro
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI micro 02/2022 MCLEG22 NYMEX 2022-01-17 2022-01-19
Dầu WTI micro 03/2022 MCLEH22 NYMEX 2022-02-16 2022-02-18
Dầu WTI micro 04/2022 MCLEJ22 NYMEX 2022-03-17 2022-03-21
Dầu WTI micro 05/2022 MCLEK22 NYMEX 2022-04-15 2022-04-19
Dầu WTI micro 06/2022 MCLEM22 NYMEX 2022-05-17 2022-05-19
Dầu WTI micro 07/2022 MCLEN22 NYMEX 2022-06-16 2022-06-20
Dầu WTI micro 08/2022 MCLEQ22 NYMEX 2022-07-15 2022-07-19
Dầu WTI micro 09/2022 MCLEU22 NYMEX 2022-08-17 2022-08-19
Dầu WTI micro 10/2022 MCLEV22 NYMEX 2022-09-15 2022-09-19
Dầu WTI micro 11/2022 MCLEX22 NYMEX 2022-10-17 2022-10-19
Dầu WTI micro 12/2022 MCLEZ22 NYMEX 2022-11-16 2022-11-18
Dầu WTI
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI 2/22 CLEG22 NYMEX 2022-01-18 2022-01-20
Dầu WTI 3/22 CLEH22 NYMEX 2022-02-18 2022-02-22
Dầu WTI 4/22 CLEJ22 NYMEX 2022-03-18 2022-03-22
Dầu WTI 5/22 CLEK22 NYMEX 2022-04-18 2022-04-20
Dầu WTI 6/22 CLEM22 NYMEX 2022-05-18 2022-05-20
Dầu WTI 7/22 CLEN22 NYMEX 2022-06-17 2022-06-21
Dầu WTI 8/22 CLEQ22 NYMEX 2022-07-18 2022-07-20
Dầu WTI 9/22 CLEU22 NYMEX 2022-08-18 2022-08-22
Dầu WTI 10/22 CLEV22 NYMEX 2022-09-16 2022-09-20
Dầu WTI 11/22 CLEX22 NYMEX 2022-10-18 2022-10-20
Dầu WTI 12/22 CLEZ22 NYMEX 2022-11-17 2022-11-21
Bông sợi
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bông sợi 3/22 CTEH22  ICE US 2022-02-22 2022-03-09
Bông sợi 5/22 CTEK22  ICE US 2022-04-25 2022-05-06
Bông sợi 7/22 CTEN22  ICE US 2022-06-24 2022-07-07
Bông sợi 10/22 CTEV22  ICE US 2022-09-26 2022-10-07
Bông sợi 12/22 CTEZ22  ICE US 2022-11-23 2022-12-08
Cà phê Arabica
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 3/22 KCEH22 ICE US 2022-02-17 2022-03-21
Cà phê Arabica 5/22 KCEK22 ICE US 2022-04-21 2022-05-18
Cà phê Arabica 7/22 KCEN22 ICE US 2022-06-22 2022-07-19
Cà phê Arabica 9/22 KCEU22 ICE US 2022-08-23 2022-09-20
Cà phê Arabica 12/22 KCEZ22 ICE US 2022-11-21 2022-12-20
Đường
Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường 3/22 SBEH22  ICE US 2022-02-28 2022-02-28
Đường 5/22 SBEK22  ICE US 2022-04-29 2022-04-29
Đường 7/22 SBEN22  ICE US 2022-06-30 2022-06-30
Đường 10/22 SBEV22  ICE US 2022-10-03 2022-09-30
Cà phê Robusta
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 1/22 LRCF22 ICE US 2021-12-28 2022-01-25
Cà phê Robusta 3/22 LRCH22 ICE US 2022-02-23 2022-03-25
Cà phê Robusta 5/22 LRCK22 ICE US 2022-04-26 2022-05-25
Cà phê Robusta 7/22 LRCN22 ICE US 2022-06-27 2022-07-25
Cà phê Robusta 9/22 LRCU22 ICE US 2022-08-25 2022-09-26
Cà phê Robusta 11/22 LRCX22 ICE US 2022-10-26 2022-11-24
Cao su RSS3
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 1/22 TRUF22  OSE 2022-01-25 2022-01-25
Cao su RSS3 2/22 TRUG22  OSE 2022-02-22 2022-02-22
Cao su RSS3 3/22 TRUH22  OSE 2022-03-25 2022-03-25
Cao su RSS3 4/22 TRUJ22  OSE 2022-04-25 2022-04-25
Cao su RSS3 5/22 TRUK22  OSE 2022-05-25 2022-05-25
Cao su RSS3 6/22 TRUM22  OSE 2022-06-24 2022-06-24
Cao su RSS3 7/22 TRUN22  OSE 2022-07-25 2022-07-25
Cao su RSS3 8/22 TRUQ22  OSE 2022-08-25 2022-08-25
Cao su RSS3 9/22 TRUU22  OSE 2022-09-26 2022-09-26
Cao su RSS3 10/22 TRUV22  OSE 2022-10-25 2022-10-25
Cao su RSS3 11/22 TRUX22  OSE 2022-11-24 2022-11-24
Cao su RSS3 12/21 TRUZ21  OSE 2021-12-22 2021-12-22
Cao su TSR20
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 1/22 ZFTF22 SGX 2021-12-31 2021-12-31
Cao su TSR20 2/22 ZFTG22 SGX 2022-01-31 2022-01-31
Cao su TSR20 3/22 ZFTH22 SGX 2022-02-28 2022-02-28
Cao su TSR20 4/22 ZFTJ22 SGX 2022-03-31 2022-03-31
Cao su TSR20 5/22 ZFTK22 SGX 2022-04-29 2022-04-29
Cao su TSR20 6/22 ZFTM22 SGX 2022-05-31 2022-05-31
Cao su TSR20 7/22 ZFTN22 SGX 2022-06-30 2022-06-30
Cao su TSR20 8/22 ZFTQ22 SGX 2022-07-29 2022-07-29
Cao su TSR20 9/22 ZFTU22 SGX 2022-08-31 2022-08-31
Cao su TSR20 10/22 ZFTV22 SGX 2022-09-30 2022-09-30
Cao su TSR20 11/22 ZFTX22 SGX 2022-10-31 2022-10-31
Cao su TSR20 12/22 ZFTZ22 SGX 2022-11-30 2022-11-30
Cacao
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ca cao 3/22 CCEH22 ICE US 2022-02-14 2022-03-16
Ca cao 5/22 CCEK22 ICE US 2022-04-18 2022-05-13
Ca cao 7/22 CCEN22 ICE US 2022-06-17 2022-07-14
Ca cao 9/22 CCEU22 ICE US 2022-08-25 2022-09-15
Ca cao 12/22 CCEZ22 ICE US 2022-11-23 2022-12-15
Đồng
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng 1/22 CPEF22 COMEX 2021-12-31 2022-01-27
Đồng 2/22 CPEG22 COMEX 2022-01-31 2022-02-24
Đồng 3/22 CPEH22 COMEX 2022-02-28 2022-03-29
Đồng 4/22 CPEJ22 COMEX 2022-03-31 2022-04-27
Đồng 5/22 CPEK22 COMEX 2022-04-29 2022-05-27
Đồng 6/22 CPEM22 COMEX 2022-05-31 2022-06-28
Đồng 7/22 CPEN22 COMEX 2022-06-30 2022-07-27
Đồng 8/22 CPEQ22 COMEX 2022-07-29 2022-08-29
Đồng 9/22 CPEU22 COMEX 2022-08-31 2022-09-28
Đồng 10/22 CPEV22 COMEX 2022-09-30 2022-10-27
Đồng 11/22 CPEX22 COMEX 2022-10-31 2022-11-28
Đồng 12/22 CPEZ22 COMEX 2022-11-30 2022-12-28
Quặng sắt
Hợp đồng Mã hợp đồng  Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 1/22 FEFF22  SGX 2022-01-31 2022-01-31
Quặng sắt 2/22 FEFG22  SGX 2022-02-28 2022-02-28
Quặng sắt 3/22 FEFH22  SGX 2022-03-31 2022-03-31
Quặng sắt 4/22 FEFJ22  SGX 2022-04-29 2022-04-29
Quặng sắt 5/22 FEFK22  SGX 2022-05-31 2022-05-31
Quặng sắt 6/22 FEFM22  SGX 2022-06-30 2022-06-30
Quặng sắt 7/22 FEFN22  SGX 2022-07-29 2022-07-29
Quặng sắt 8/22 FEFQ22  SGX 2022-08-31 2022-08-31
Quặng sắt 9/22 FEFU22  SGX 2022-09-30 2022-09-30
Quặng sắt 10/22 FEFV22  SGX 2022-10-31 2022-10-31
Quặng sắt 11/22 FEFX22  SGX 2022-11-30 2022-11-30
Quặng sắt 12/21 FEFZ21  SGX 2021-12-31 2021-12-31
Quặng sắt 12/22 FEFZ22  SGX 2022-12-30 2022-12-30
Ngô
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 3/22 ZCEH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Ngô 5/22 ZCEK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Ngô 7/22 ZCEN22 CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Ngô 9/22 ZCEU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Ngô 12/22 ZCEZ22 CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Bạc
Hợp đồng   Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc 1/22 SIEF22 COMEX 2021-12-31 2022-01-27
Bạc 2/22 SIEG22 COMEX 2022-01-31 2022-02-24
Bạc 3/22 SIEH22 COMEX 2022-02-28 2022-03-29
Bạc 5/22 SIEK22 COMEX 2022-04-29 2022-05-27
Bạc 7/22 SIEN22 COMEX 2022-06-30 2022-07-27
Bạc 9/22 SIEU22 COMEX 2022-08-31 2022-09-28
Bạc 12/22 SIEZ22 COMEX 2022-11-30 2022-12-28
Ngô mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô Mini 3/22 XCH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Ngô Mini 5/22 XCK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Ngô Mini 7/22 XCN22 CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Ngô Mini 9/22 XCU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Ngô Mini 12/22 XCZ22 CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Bạch kim
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 1/22 PLEF22 NYMEX 2021-12-31 2022-01-27
Bạch kim 2/22 PLEG22 NYMEX 2022-01-31 2022-02-24
Bạch kim 4/22 PLEJ22 NYMEX 2022-03-31 2022-04-27
Bạch kim 7/22 PLEN22 NYMEX 2022-06-30 2022-07-27
Bạch kim 10/22 PLEV22 NYMEX 2022-09-30 2022-10-27
Khô đậu tương
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khô Đậu Tương 1/22 ZMEF22 CBOT 2021-12-31 2022-01-14
Khô Đậu Tương 3/22 ZMEH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Khô Đậu Tương 5/22 ZMEK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Khô Đậu Tương 7/22 ZMEN22 CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Khô Đậu Tương 8/22 ZMEQ22 CBOT 2022-07-29 2022-08-12
Khô Đậu Tương 9/22 ZMEU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Khô Đậu Tương 10/22 ZMEV22 CBOT 2022-09-30 2022-10-14
Khô Đậu Tương 12/22 ZMEZ22 CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Dầu đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Đậu Tương 1/22 ZLEF22 CBOT 2021-12-31 2022-01-14
Dầu Đậu Tương 3/22 ZLEH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Dầu Đậu Tương 5/22 ZLEK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Dầu Đậu Tương 7/22 ZLEN22 CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Dầu Đậu Tương 8/22 ZLEQ22 CBOT 2022-07-29 2022-08-12
Dầu Đậu Tương 9/22 ZLEU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Dầu Đậu Tương 10/22 ZLEV22 CBOT 2022-09-30 2022-10-14
Dầu Đậu Tương 12/22 ZLEZ22 CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Dầu cọ
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu cọ thô 1/22 MPOF22 CBOT 2021-12-31 2022-01-14
Dầu cọ thô 2/22 MPOG22 CBOT 2022-01-31 2022-02-15
Dầu cọ thô 3/22 MPOH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-15
Dầu cọ thô 4/22 MPOJ22 CBOT 2022-03-31 2022-04-15
Dầu cọ thô 5/22 MPOK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Dầu cọ thô 6/22 MPOM22 CBOT 2022-05-31 2022-06-15
Dầu cọ thô 7/22 MPON22 CBOT 2022-06-30 2022-07-15
Dầu cọ thô 8/22 MPOQ22 CBOT 2022-07-29 2022-08-15
Dầu cọ thô 9/22 MPOU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-15
Dầu cọ thô 10/22 MPOV22 CBOT 2022-09-30 2022-10-14
Dầu cọ thô 11/22 MPOX22 CBOT 2022-10-31 2022-11-15
Lúa mì
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa Mỳ 3/22 ZWAH22  CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Lúa Mỳ 5/22 ZWAK22  CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Lúa Mỳ 7/22 ZWAN22  CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Lúa Mỳ 9/22 ZWAU22  CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Lúa Mỳ 12/22 ZWAZ22  CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Lúa mì kansas
Hợp đồng  Mã hợp đồng  Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mỳ Kansas 3/22 KWEH22  CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Lúa mỳ Kansas 5/22 KWEK22  CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Lúa mỳ Kansas 7/22 KWEN22  CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Lúa mỳ Kansas 9/22 KWEU22  CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Lúa mỳ Kansas 12/22 KWEZ22  CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Lúa mì mini
Hợp đồng  Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông  Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa Mỳ Mini 3/22 XWH22  CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Lúa Mỳ Mini 5/22 XWK22  CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Lúa Mỳ Mini 7/22 XWN22  CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Lúa Mỳ Mini 9/22 XWU22  CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Lúa Mỳ Mini 12/22 XWZ22  CBOT 2022-11-30 2022-12-14
Đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu Tương 1/22 ZSEF22 CBOT 2021-12-31 2022-01-14
Đậu Tương 3/22 ZSEH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Đậu Tương 5/22 ZSEK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Đậu Tương 7/22 ZSEN22 CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Đậu Tương 8/22 ZSEQ22 CBOT 2022-07-29 2022-08-12
Đậu Tương 9/22 ZSEU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Đậu Tương 11/22 ZSEX22 CBOT 2022-10-31 2022-11-14
Đậu tương mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu Tương Mini 1/22 XBF22 CBOT 2021-12-31 2022-01-14
Đậu Tương Mini 3/22 XBH22 CBOT 2022-02-28 2022-03-14
Đậu Tương Mini 5/22 XBK22 CBOT 2022-04-29 2022-05-13
Đậu Tương Mini 7/22 XBN22 CBOT 2022-06-30 2022-07-14
Đậu Tương Mini 8/22 XBQ22 CBOT 2022-07-29 2022-08-12
Đậu Tương Mini 9/22 XBU22 CBOT 2022-08-31 2022-09-14
Đậu Tương Mini 11/22 XBX22 CBOT 2022-10-31 2022-11-14