Lịch đáo hạn PHÁI SINH HÀNG HÓA

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo tháng.

Click Xem chi tiết: Quyết định số 1163QĐ về Quy định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV.

Xăng RBOB
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Xăng RBOB 2/24 RBEG24 NYMEX 29/01/2024 31/01/2024
Xăng RBOB 3/24 RBEH24 NYMEX 27/02/2024 29/02/2024
Xăng RBOB 4/24 RBEJ24 NYMEX 26/03/2024 28/03/2024
Xăng RBOB 5/24 RBEK24 NYMEX 26/04/2024 30/04/2024
Xăng RBOB 6/24 RBEM24 NYMEX 29/05/2024 31/05/2024
Xăng RBOB 7/24 RBEGN4 NYMEX 26/06/2024 28/06/2024
Dầu ít lưu huỳnh
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu It lưu huỳnh 1/24 QPF24 ICE EU 09/01/2024 11/01/2024
Dầu It lưu huỳnh 2/24 QPG24 ICE EU 08/02/2024 12/02/2024
Dầu It lưu huỳnh 3/24 QPH24 ICE EU 08/03/2024 12/03/2024
Dầu It lưu huỳnh 4/24 QPJ24 ICE EU 09/04/2024 11/04/2024
Dầu It lưu huỳnh 5/24 QPK24 ICE EU 08/05/2024 10/05/2024
Dầu It lưu huỳnh 6/24 QPM24 ICE EU 12/06/2024 12/06/2024
Khí tự nhiên
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khi tự nhiên 2/24 NGEG24 NYMEX 25/01/2024 29/01/2024
Khi tự nhiên 3/24 NGEH24 NYMEX 23/02/2024 27/02/2024
Khi tự nhiên 4/24 NGEJ24 NYMEX 22/03/2024 26/03/2024
Khi tự nhiên 5/24 NGEK24 NYMEX 24/04/2024 26/04/2024
Khi tự nhiên 6/24 NGEM24 NYMEX 27/05/2024 29/05/2024
Khi tự nhiên 7/24 NGEN24 NYMEX 24/06/2024 26/06/2024
Khí tự nhiên mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khi tự nhiên mini 2/24 NQGG24 NYMEX 24/01/2024 26/01/2024
Khi tự nhiên mini 3/24 NQGH24 NYMEX 22/02/2024 26/02/2024
Khi tự nhiên mini 4/24 NQGJ24 NYMEX 21/03/2024 25/03/2024
Khi tự nhiên mini 5/24 NQGK24 NYMEX 23/04/2024 25/04/2024
Khi tự nhiên mini 6/24 NQGM24 NYMEX 24/05/2024 28/05/2024
Khi tự nhiên mini 7/24 NQGN24 NYMEX 21/06/2024 25/06/2024
Dầu Brent
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent 3/24 QOH24 ICE EU 29/01/2024 31/01/2024
Dầu Brent 4/24 QOJ24 ICE EU 27/02/2024 29/02/2024
Dầu Brent 5/24 QOK24 ICE EU 26/03/2024 28/03/2024
Dầu Brent 6/24 QOM24 ICE EU 26/04/2024 30/04/2024
Dầu Brent 7/24 QON24 ICE EU 29/05/2024 31/05/2024
Dầu Brent 8/24 QOQ24 ICE EU 26/06/2024 28/06/2024
Dầu Brent Mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent mini 3/24 BMH24 ICE Singapore 29/01/2024 31/01/2024
Dầu Brent mini 4/24 BMJ24 ICE Singapore 27/02/2024 29/02/2024
Dầu Brent mini 5/24 BMK24 ICE Singapore 26/03/2024 28/03/2024
Dầu Brent mini 6/24 BMM24 ICE Singapore 26/04/2024 30/04/2024
Dầu Brent mini 7/24 BMN24 ICE Singapore 29/05/2024 31/05/2024
Dầu Brent mini 8/24 BMQ24 ICE Singapore 26/06/2024 28/06/2024
Dầu WTI mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI mini 2/24 NQMG24 NYMEX 17/01/2024 19/01/2024
Dầu WTI mini 3/24 NQMH24 NYMEX 14/02/2024 16/02/2024
Dầu WTI mini 4/24 NQMJ24 NYMEX 15/03/2024 19/03/2024
Dầu WTI mini 5/24 NQMK24 NYMEX 17/04/2024 19/04/2024
Dầu WTI mini 6/24 NQMM24 NYMEX 16/05/2024 20/05/2024
Dầu WTI mini 7/24 NQMN24 NYMEX 14/06/2024 18/06/2024
Dầu WTI micro
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI micro 2/24 MCLEG23 NYMEX 17/01/2024 19/01/2024
Dầu WTI micro 3/24 MCLEH23 NYMEX 14/02/2024 16/02/2024
Dầu WTI micro 4/24 MCLEJ23 NYMEX 15/03/2024 19/03/2024
Dầu WTI micro 5/24 MCLEK23 NYMEX 17/04/2024 19/04/2024
Dầu WTI micro 6/24 MCLEM23 NYMEX 16/05/2024 20/05/2024
Dầu WTI micro 7/24 MCLEN23 NYMEX 14/06/2024 18/06/2024
Dầu WTI
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI 2/24 CLEG24 NYMEX 18/01/2024 22/01/2024
Dầu WTI 2/24 CLEH24 NYMEX 16/02/2024 20/02/2024
Dầu WTI 2/24 CLEJ24 NYMEX 18/03/2024 20/03/2024
Dầu WTI 2/24 CLEK24 NYMEX 18/04/2024 22/04/2024
Dầu WTI 2/24 CLEM24 NYMEX 17/05/2024 21/05/2024
Dầu WTI 2/24 CLEN24 NYMEX 18/06/2024 20/06/2024
Bông sợi
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bông sợi 3/24 CTEH24 ICE US 23/02/2024 06/03/2024
Bông sợi 5/24 CTEK24 ICE US 24/04/2024 08/05/2024
Bông sợi 7/24 CTEN24 ICE US 24/06/2024 09/07/2024
Cà phê Arabica
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 3/24 KCEH24 ICE US 21/02/2024 18/03/2024
Cà phê Arabica 5/24 KCEK24 ICE US 22/04/2024 20/05/2024
Cà phê Arabica 7/24 KCEN24 ICE US 20/06/2024 19/07/2024
Đường
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường trắng 3/24 QWH24 ICE EU 14/02/2024 14/02/2024
Đường trắng 5/24 QWK24 ICE EU 15/04/2024 15/04/2024
Đường 11
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường 11 3/24 SBEH24 ICE US 29/02/2024 29/02/2024
Đường 11 5/24 SBEK24 ICE US 30/04/2024 30/04/2024
Đường 11 7/24 SBEN24 ICE US 28/06/2024 28/06/2024
Cà phê Robusta
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 1/24 LRCF24 ICE EU 22/12/2023 25/01/2024
Cà phê Robusta 3/24 LRCH24 ICE EU 26/02/2024 22/03/2024
Cà phê Robusta 5/24 LRCK24 ICE EU 25/04/2024 24/05/2024
Cà phê Robusta 7/24 LRCN24 ICE EU 25/06/2024 25/07/2024
Cao su RSS3
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 1/24 TRUF24 OSE 25/01/2024 25/01/2024
Cao su RSS3 2/24 TRUG24 OSE 22/02/2024 22/02/2024
Cao su RSS3 3/24 TRUH24 OSE 25/03/2024 25/03/2024
Cao su RSS3 4/24 TRUJ24 OSE 23/04/2024 23/04/2024
Cao su RSS3 5/24 TRUK24 OSE 27/05/2024 27/05/2024
Cao su RSS3 6/24 TRUM24 OSE 24/06/2024 24/06/2024
Cao su TSR20
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 2/24 ZFTG24 SGX 31/01/2024 31/01/2024
Cao su TSR20 3/24 ZFTH24 SGX 29/02/2024 29/02/2024
Cao su TSR20 4/24 ZFTJ24 SGX 28/03/2024 28/03/2024
Cao su TSR20 5/24 ZFTK24 SGX 30/04/2024 30/04/2024
Cao su TSR20 6/24 ZFTM24 SGX 31/05/2024 31/05/2024
Cao su TSR20 7/24 ZFTN24 SGX 28/06/2024 28/06/2024
Cacao
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ca cao 3/24 CCEH24 ICE US 23/02/2024 13/03/2024
Ca cao 5/24 CCEK24 ICE US 24/04/2024 15/05/2024
Ca cao 7/24 CCEN24 ICE US 24/06/2024 16/07/2024
Đồng
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng 1/24 CPEF24 COMEX 29/12/2023 29/01/2024
Đồng 2/24 CPEG24 COMEX 31/01/2024 27/02/2024
Đồng 3/24 CPEH24 COMEX 29/02/2024 26/03/2024
Đồng 4/24 CPEJ24 COMEX 28/03/2024 26/04/2024
Đồng 5/24 CPEK24 COMEX 30/04/2024 29/05/2024
Đồng 6/24 CPEM24 COMEX 31/05/2024 26/06/2024
Đồng 7/24 CPEN24 COMEX 28/06/2024 29/07/2024
Đồng mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng mini 2/24 MQCG24 COMEX 29/01/2024 29/01/2024
Đồng mini 3/24 MQCH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024
Đồng mini 4/24 MQCJ24 COMEX 26/03/2024 26/03/2024
Đồng mini 5/24 MQCK24 COMEX 26/04/2024 26/04/2024
Đồng mini 6/24 MQCM24 COMEX 29/05/2023 29/05/2023
Đồng mini 7/24 MQCN24 COMEX 26/06/2023 26/06/2023
Đồng micro
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng micro 2/24 MHGG24 COMEX 29/01/2024 29/01/2024
Đồng micro 3/24 MHGH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024
Đồng micro 4/24 MHGJ24 COMEX 26/03/2024 26/03/2024
Đồng micro 5/24 MHGK24 COMEX 26/04/2024 26/04/2024
Đồng micro 6/24 MHGM24 COMEX 29/05/2024 29/05/2024
Đồng micro 7/24 MHGN24 COMEX 26/06/2024 26/06/2024
Nhôm COMEX
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Nhôm COMEX 05/2024 ALIK24 COMEX 30/04/2024 29/05/2024
Nhôm COMEX 06/2024 ALIM24 COMEX 31/05/2024 26/06/2024
Nhôm COMEX 07/2024 ALIN24 COMEX 28/06/2024 29/07/2024
Nhôm COMEX 08/2024 ALIQ24 COMEX 31/07/2024 28/08/2024
Nhôm COMEX 09/2024 ALIU24 COMEX 30/08/2024 26/09/2024
Nhôm COMEX 10/2024 ALIV24 COMEX 30/09/2024 29/10/2024
Nhôm COMEX 11/2024 ALIX24 COMEX 31/10/2024 26/11/2024
Nhôm COMEX 12/2024 ALIZ24 COMEX 29/11/2024 27/12/2024
Nhôm COMEX 01/2025 ALIF25 COMEX 31/12/2024 29/01/2025
Nhôm COMEX 02/2025 ALIG25 COMEX 31/01/2025 26/02/2025
Nhôm COMEX 03/2025 ALIH25 COMEX 28/02/2025 27/03/2025
Nhôm COMEX 04/2025 ALIJ25 COMEX 31/03/2025 28/04/2025
Kim loại LME
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng LME LDKZ/CAD LME
2 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng
Nhôm LME LALZ/AHD LME
Chì LME LEDZ/PBD LME
Thiếc LME LTIZ/SND LME
Kẽm LME LZHZ/ZDS LME
Niken LME LNIZ/NID LME
Thép thanh vằn LME
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/24 SSRF24 LME 31/01/2024 31/01/2024
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 2/24 SSRG24 LME 29/02/2024 29/02/2024
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 SSRH24 LME 28/03/2024 28/03/2024
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 SSRJ24 LME 30/04/2024 30/04/2024
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 SSRK24 LME 31/05/2024 31/05/2024
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 SSRM24 LME 28/06/2024 28/06/2024
Thép phế liệu LME
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/24 SSCF24 LME 31/01/2024 31/01/2024
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 2/24 SSCG24 LME 29/02/2024 29/02/2024
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 SSCH24 LME 28/03/2024 28/03/2024
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 SSCJ24 LME 30/04/2024 30/04/2024
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 SSCK24 LME 31/05/2024 31/05/2024
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/24 SSCM24 LME 28/06/2024 28/06/2024
Thép cuộn cán nóng LME
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/24 LHCF24 LME 31/01/2024 31/01/2024
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 2/24 LHCG24 LME 29/02/2024 29/02/2024
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24 LHCH24 LME 28/03/2024 28/03/2024
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 LHCJ24 LME 30/04/2024 30/04/2024
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 LHCK24 LME 31/05/2024 31/05/2024
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/24 LHCM24 LME 28/06/2024 28/06/2024
Quặng sắt
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 1/24 FEFF24 SGX 31/01/2024 31/01/2024
Quặng sắt 2/24 FEFG24 SGX 29/02/2024 29/02/2024
Quặng sắt 3/24 FEFH24 SGX 28/03/2024 28/03/2024
Quặng sắt 4/24 FEFJ24 SGX 30/04/2024 30/04/2024
Quặng sắt 5/24 FEFK24 SGX 31/05/2024 31/05/2024
Quặng sắt 6/24 FEFM24 SGX 28/06/2024 28/06/2024
Ngô
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 3/24 ZCEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Ngô 5/24 ZCEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Ngô 7/24 ZCEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Bạc
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc 1/24 SIEF24 COMEX 29/12/2023 29/01/2024
Bạc 2/24 SIEG24 COMEX 31/01/2024 27/02/2024
Bạc 3/24 SIEH24 COMEX 29/02/2024 26/03/2024
Bạc 4/24 SIEJ24 COMEX 28/03/2024 26/04/2024
Bạc 5/24 SIEK24 COMEX 30/04/2024 29/05/2024
Bạc 6/24 SIEM24 COMEX 31/05/2024 26/06/2024
Bạc 7/24 SIEN24 COMEX 28/06/2024 29/07/2024
Bạc mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc mini 3/24 MQIH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024
Bạc mini 5/24 MQIK24 COMEX 26/04/2024 26/04/2024
Bạc mini 7/24 MQIN24 COMEX 26/06/2024 26/06/2024
Bạc micro
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc micro 1/24 SILF24 COMEX 29/12/2023 29/01/2024
Bạc micro 2/24 SILG24 COMEX 31/01/2024 27/02/2024
Bạc micro 3/24 SILH24 COMEX 29/02/2024 26/03/2024
Bạc micro 4/24 SILJ24 COMEX 28/03/2024 26/04/2024
Bạc micro 5/24 SILK24 COMEX 30/04/2024 29/05/2024
Bạc micro 6/24 SILM24 COMEX 31/05/2024 26/06/2024
Bạc micro 7/24 SILN24 COMEX 28/06/2024 29/07/2024
Ngô mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô mini 3/24 XCH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Ngô mini 5/24 XCK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Ngô mini 7/24 XCN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Bạch kim
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 1/24 PLEF24 NYMEX 29/12/2023 29/01/2024
Bạch kim 2/24 PLEG24 NYMEX 31/01/2024 27/02/2024
Bạch kim3/24 PLEH24 NYMEX 29/02/2024 26/03/2024
Bạch kim 4/24 PLEJ24 NYMEX 28/03/2024 26/04/2024
Bạch kim 5/24 PLEK24 NYMEX 30/04/2024 29/05/2024
Bạch kim 6/24 PLEM24 NYMEX 31/05/2024 26/06/2024
Bạch kim 7/24 PLEN24 NYMEX 28/06/2024 29/07/2024

 

Khô đậu tương
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khô đậu tương 1/24 ZMEF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Khô đậu tương 3/24 ZMEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Khô đậu tương 5/24 ZMEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Khô đậu tương 7/24 ZMEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Dầu đậu tương
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu đậu tương 1/24 ZLEF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Dầu đậu tương 3/24 ZLEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Dầu đậu tương 5/24 ZLEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Dầu đậu tương 7/24 ZLEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Dầu cọ
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu cọ thô 1/24 MPOF24 BMDX 29/12/2023 15/01/2024
Dầu cọ thô 2/24 MPOG24 BMDX 31/01/2024 15/02/2024
Dầu cọ thô 3/24 MPOH24 BMDX 29/02/2024 15/03/2024
Dầu cọ thô 4/24 MPOJ24 BMDX 29/03/2024 15/04/2024
Dầu cọ thô 5/24 MPOK24 BMDX 30/04/2024 15/05/2024
Dầu cọ thô 6/24 MPOM24 BMDX 31/05/2024 14/06/2024
Dầu cọ thô 7/24 MPON24 BMDX 28/06/2024 15/07/2024
Lúa mì
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mỳ 3/24 ZWAH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Lúa mỳ 5/24 ZWAK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Lúa mỳ 7/24 ZWAN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Lúa mì kansas
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mỳ Kansas 3/24 KWEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Lúa mỳ Kansas 5/24 KWEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Lúa mỳ Kansas 7/24 KWEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Lúa mì mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mỳ mini 3/24 XWH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Lúa mỳ mini 5/24 XWK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Lúa mỳ mini 7/24 XWN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Gạo thô
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Gạo thô 1/24 ZREF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Gạo thô 3/24 ZREH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Gạo thô 5/24 ZREK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Gạo thô 7/24 ZREN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Đậu tương
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương 1/24 ZSEF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Đậu tương 3/24 ZSEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Đậu tương 5/24 ZSEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Đậu tương 7/24 ZSEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024
Đậu tương mini
Tên hợp đồng Mã hợp đồng Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương mini 1/24 XBF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Đậu tương mini 3/24 XBH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Đậu tương mini 5/24 XBK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Đậu tương mini 7/24 XBN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024