Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm hàng hóa ngày 25/05/2020.

Xem chi tiết tại file đính kèm